Realių galimybių samprata

Pristatyti kultūrų įvairovę pasaulyje, apibrėžti kultūros sampratą, klasifikaciją ir struktūrą, padėti suprasti skirtumų tarp kultūrų, kilmę ir išraiškas, išnagrinėti savo kultūros sampratos suvokimą, kultūrinių skirtumų ir realių galimybių samprata ypatumus. Suteikti žinių ir įgūdžių lygių galimybių supratimo ir taikymo srityje.

X klasės metodika - Projektuose sukurti produktai - ES parama LT

Išmokti atskirti ir identifikuoti lygių galimybių pažeidimus. Padėti pasiruošti mokinių mainams, ugdyti įgūdžius reikalingus norint išvykti į kitų kultūrų mokyklas, bei priimti kitų kultūrų mokyklų mokinius savo mokykloje. Įgyti gebėjimų prisitaikyti, įveikti kultūrinį šoką ir priimti skirtumus.

Supažindinti su realių galimybių samprata tarpkultūrinės visuomenės samprata ir įgyvendinimo galimybėmis.

realių galimybių samprata parinktis nėra dvejetainė

Išmokti atskirti, tinkamai įvertinti ir teisingai reaguoti situacijose susijusiose su patyčiomis bei diskriminavimu. Įgyti žinių ir lavinti realių galimybių samprata atpažinti ir įvertinti diskriminacijos apraiškas bei ugdyti empatiją. Suteikti mokiniams žinių ir įgūdžių, padedančių išsamiau susipažinti su skirtingais bendravimo metodais realių galimybių samprata padėti suvokti atskirų kultūrų  bendravimo skirtumus ir pranašumus.

Lavinti įgūdžius ir išsamiau pažinti tarpkultūrinio bendravimo ypatumus, praversiančius sprendžiant konfliktines situacijas tarpkultūriniame kontekste.

Supažindinti moksleivius su tautinėmis mažumomis, jų samprata ir įvairove Lietuvoje, siekiant ugdyti toleranciją, taip pat pristatyti migracijos sampratą ir integracijos realių galimybių samprata. Suteikti žinių žmogaus ir vaiko teisių srityje, lavinti įgūdžius suprasti ir mokytis pasinaudoti vaiko realių galimybių samprata, bei žinoti vaiko pareigas.

realių galimybių samprata

Tarpkultūrinio dialogo skatinimo ir patyčių bei diskriminacijos prevencijos kompetencijų ugdymo metodikoje moksleiviams apibrėžiama žmogaus teisių samprata, išanalizuojama žmogaus teisių raida, aptariama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija, jos taikymas ir įgyvendinimo mechanizmas bei jo raida. Įvardijamas Terminalas su demonstracine sąskaita ir LR Konstitucijos ryšys, praktinių užduočių metu lavinami įgūdžiai nagrinėti ir taikyti dokumentus, įtvirtinami pamokų metu gauti teoriniai įgūdžiai.

Aptariama kultūros samprata, išanalizuojama jos klasifikacija ir struktūra. Įvardijami kultūrinių skirtumų ir bendravimo realių galimybių samprata įvairovėje ypatumai.

Siekiant ugdyti mokinių supratimą ir empatiją skirtingoms kultūroms — praktinių užsiėmimų metu per atvejo analizės, ir vaidybines situacijas išanalizuojamos keletas skirtingų kultūrų, ryškiai besiskiriančių nuo mokinių kultūrinės aplinkos. Apibrėžiama patyčių tarp vaikų samprata, formos ir vietos.

  1. Kaip geriausia užsidirbti pinigų namuose
  2. Dvi doji žvakės
  3. Вид их заворожил детей, а Ричарду напомнил о давнишнем плавании в Нью-Йорк, когда он искал Николь.

  4. Diskriminacijos suvokimas ir požiūris į lygių galimybių principo užtikrinimą Lietuvoje

Visapusiškai aptariamos patyčių situacijos ir jų sprendimo būdai, išanalizuojami ir realiais pavyzdžiais pagrindžiami galimų vaidmenų situacijų patyčiose pasiskirstymas ir patyčių situacijų sprendimas.

Praktiniuose užsiėmimuose, naudojant vaizdo įrašus, žaidimų ir vaidybinių situacijų, diskusinius, savianalizės metodus, mokiniai supažindinami su rekomendacijomis, kaip elgtis ir reaguoti į patyčias, spręsti jų situacijas. Ugdomi socialiniai realių galimybių samprata sprendimo gebėjimai.

Kaip tapti pranašesniu už konkurentus? - 5 blogiausi klientų aptarnavimo pavyzdžiai

Aptariamas ir galimas bei pageidautinas suaugusiųjų įsikišimas sprendžiant patyčių ir diskriminacijos situacijas, prevencinių programų kūrime. Apibrėžiama diskriminacijos samprata, rūšys, vietos.

Ar galima teigti, kad tik 24 respondentai, sudarantys 2 proc.

Detalizuojama ir vaidybinių situacijų, atvejo analizės metodais įvardijama diskriminacijos pasekmės. Įvardijama tolerantiško ir visuomenei priimtino elgesio rekomendacijos bei būdai tai pasiekti. Suteikiama žinių apie mokinių mainų tarp skirtingų kultūrų programas. Supažindinami su mainų tikslais ir lūkesčiais, nurodoma kaip pasiruošti išvykimui į kitų kultūrų mokyklas, ir mokinių iš kitų kultūrų priėmimui savo mokyklose, įvardijamos problemos su kuriomis susiduriama mokantis realių galimybių samprata kultūros mokyklose, pateikiamos rekomendacijos jų sprendimui.

Praktinių užsiėmimų metu lavinami įgūdžiai, kurie bus reikalingi mainų metu prisitaikyti ir priimti skirtumus.

Apibrėžiama tautinių mažumų samprata, jų santykių realių galimybių samprata dauguma modeliai, supažindinama su pagrindinėmis tautinėmis mažumomis Lietuvoje, ir jų istorija bei ypatumais.

Įvardinama ir aptariama migracijos samprata, bei migrantų integracijos problema ir jos sprendimo galimybės. Praktinių užsiėmimų metu lavinami įgūdžiai pažinti, analizuoti, pažiūrėti į situaciją kūrybiškai.

kaip padaryti pradedantįjį bitcoin

Taip pat tarpkultūrinio dialogo skatinimo ir patyčių bei diskriminacijos prevencijos kompetencijų ugdymo metodikoje moksleiviams, perteikiama ir detalizuojama komunikacijos samprata, formos, paskirtis ir realių galimybių samprata aptariama skirtingos komunikacijos formos ir būdai stebimi skirtingose kultūrose. Įvardinami komunikacijos barjerai ir priežastys bei sąlygos.

oficiali kriptovaliutos prizmė

Praktinių užsiėmimų, realių galimybių samprata ir savianalizės metodų pagalba ugdomas skirtumų ir jų sukeliamų barjerų realių realių galimybių samprata samprata kultūrų supratimas bei komunikacinių barjerų sprendimų ieškojimo ir taikymo įgūdžiai. Siekiant skatinti mokinių savimonę savo teisių ir žmogiško orumo apsaugos nišoje, tuo pačiu įtvirtinant diskusinius realių galimybių samprata analizės įgūdžius, metodikoje mokiniams pristatomos pagrindinės žmogaus ir vaiko teisių raidos ir apsaugos gairės.

Apibrėžiamos žmogaus ir vaiko teisės, apibendrinamos žinios apie vaiko teisių raidą pasaulyje ir Lietuvoje, aptariami pagrindiniai vaiko teisių principai, juos reglamentuojanti įstatyminė bazė ir pagrindiniai vaiko teisių pažeidimai stebimi Lietuvoje.

realių galimybių samprata būdas uždirbti ne daug pinigų

Supažindinama smurto prieš vaikus samprata, formomis, požymiais ir pasekmėmis. Siekiant ugdyti efektyvius tarpkultūrinių konfliktų sprendimo įgūdžius perteikiama ir detalizuojama tarpasmeninio konflikto samprata, aptariama jo kilmė ir rūšys, supažindinama su efektyviais konflikto sprendimo keliais ir strategijomis, tuomet pereinama prie žinių apie tarpkultūrinius konfliktus ir jų sprendimo būdus įgijimo.

Apibrėžiama tarpkultūrinio konflikto samprata ir kilmė, indikatoriai.

kaip užsidirbti pinigų internete 10 tūkst

Aptariama tarpkultūrinių konfliktų sprendimo principai, stiliai, įvardijami jų privalumai ir trūkumai Išvardinami ir realiais pavyzdžiais išanalizuojami tarpkultūrinių konfliktų sprendimo įgūdžiai, kuriuos reikia nuolat lavinti.

Praktinių užsiėmimų, diskusijos ir savianalizės metodų pagalba ugdomi sprendimų ieškojimo ir taikymo, konfliktinėse situacijose, įgūdžiai. Naudojantis interaktyviais, diskusiją skatinančiais klausimais, pamokų tematiką ir tikslus atitinkančiais žaidimais, įvairių situacijų analizės metodais siekiama ne tik mokiniams suteikti reikalingų žinių, bet ir skatinti naujų, patyčias bei diskriminaciją mažinančių prevencinių įgūdžių įgijimą, praktinių tarpkultūrinių konfliktų sprendimo gebėjimų lavinimo.

Galbūt jus domina