Kaip laikoma priemoka už pasirinkimą, NAUJAUSI KOMENTARAI

VLK: didėja kompensuojamųjų vaistų pasirinkimas

Tarybos reglamentą EB Nr. Siekiant atsižvelgti į naujas priemones, reikia pakeisti m. Komisijos reglamentą EEB Nr. Tarybos reglamento EEB Nr.

Todėl šį reglamentą reikėtų apriboti horizontaliu neišspręstų reikalų reglamentavimu pagal minėtą integruotą sistemą; 3 siekiant regionams nustatytos ribos ir galvijų tankumo, reikalaujama, kad specialioji priemoka daugiau nebūtų skiriama tos pačios amžiaus grupės gyvūnams, kuriems taikomos šios dvi priemonės.

Skiriant priemoką sezoniškumui mažinti laikoma, kad už šiuos gyvūnus gaunama specialioji priemoka; 4 Reglamento EB Nr. Tarybos reglamente EB Nr. Turėtų būti numatyta galimybė sudaryti ir išduoti administracinį dokumentą nacionaliniu lygiu.

Siekiant atsižvelgti į skirtingas administravimo ir kontrolės sąlygas valstybėse narėse, turėtų būti leidžiamos skirtingos administracinio dokumento formos; kaip laikoma priemoka už pasirinkimą Reglamento EB Nr.

VLK: didėja kompensuojamųjų vaistų pasirinkimas | ralphlauren.lt

Todėl būtina tą laikotarpį apibrėžti ir išreikšti skaičiais; 6 specialiosios priemokos suteikimo priemonės skerdimo metu turėtų atitikti skerdimo priemokos suteikimo priemones. Reikėtų tiksliai apibrėžti galvijo iki skerdimo, išsiuntimo ar eksporto dokumentų rūšis.

Siekiant atsižvelgti į specifines priemokos suteikimo skerdimo metu formos kaip laikoma priemoka už pasirinkimą, turėtų būti nustatytas jautukų amžius ir suaugusių gyvūnų skerdenos pateikimo būdas; 7 reikėtų nustatyti priemokos sezoniškumui mažinti suteikimo sąlygas, laikantis skerdimo priemokos suteikimo priemonių.

Užduotį reikėtų įgyvendinti Komisijos sprendimu, nustatant, kurios valstybės narės laikosi šios priemokų schemos taikymo sąlygų, ir remiantis turima informacija; 8 karvių žindenių sąvoką reikėtų apibrėžti laikantis Reglamento EB Nr.

Atsižvelgiant į tai, karvės turi būti tų pačių veislių kaip ir ankstesnėje schemoje. Be to, pagal seną schemą taikytos administracinės taisyklės iš esmės gali būti taikomos toliau, visų pirma kalbant apie vidutinį pieno primilžį ir papildomą nacionalinę priemoką; 9 siekiant įgyvendinti individualių ribų sistemą, reikia nustatyti taisykles, reglamentuojančias, kaip tas ribas nustatyti ir apie kaip laikoma priemoka už pasirinkimą pranešti augintojams.

Norint sustiprinti reglamentuojantį poveikį, kurį ta sistema darys rinkai, turėtų būti numatyta galimybė, kad jeigu per nustatytą laikotarpį priemokos kaip laikoma priemoka už pasirinkimą turėtojas jų nepanaudoja, teisės grįžtų į nacionalinį rezervą. Taip pat reikėtų imtis atitinkamų priemonių užtikrinti, kad iš nacionalinio rezervo nemokamai suteiktas teises jų gavėjai panaudotų vien tik pagal jų paskirtį; 10 turėtų būti skatinama šių teisių mobilizacija, kaip ir jų paskyrimas augintojams, gausiantiems iš jų naudą.

Tam tikslui reikėtų nustatyti minimalų priemokos teisių panaudojimo procentą. Šis procentas turi būti pakankamas, kad tam tikrose valstybėse narėse būtų išvengta galimų teisių nepanaudojimo, dėl kurio galėtų kilti problemų svarbiausiems augintojams, pareiškusiems pageidavimą gauti teisių per nacionalinį rezervą. Tarybos reglamento EB Nr.

Temos, straipsniai, įmonės

Viso dalyvavimo aukščiau minėtose programose laikotarpio metu turėtų būti numatytas tokiu būdu atiduotų karvių žindenių priemokos teisių panaudojimo sustabdymas. Tačiau atiduotas teises panaudoti reikėtų leisti išimties tvarka, kad būtų galima patenkinti priemokos teisių, kaip kitų agrarinės aplinkosaugos priemonių dalies, poreikį. Vienas iš to reglamento 10 straipsniu nustatytos ankstyvosios pensijos schemos tikslų yra skatinti, kad pagyvenusio amžiaus ūkininkus pakeistų išlikusių ūkių ekonominį gyvybingumą pagerinti galintys ūkininkai.

Yra pagrindo nuogąstauti, kad kai kurie ūkininkai nedalyvaus ankstyvosios pensijos programose, jeigu dėl to laikui bėgant jie praras savo karvių žindenių priemokos teises. Todėl valstybės narės, remdamosi tomis programomis, turėtų sugebėti numatyti bendrą laikino išnuomavimo trukmės pratęsimą; 12 siekiant vienodai įgyvendinti su teisių į priemokas perdavimu ir laikinu išnuomavimu susijusias nuostatas reikia nustatyti tam tikras administracines taisykles.

Siekiant sumažinti pernelyg didelį administracinį darbą, valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti minimalų perduoti ar išnuomoti leidžiamą teisių skaičių.

Tokios taisyklės kaip laikoma priemoka už pasirinkimą pat turėtų užkirsti kelią įsipareigojimo grąžinti tam tikrą perduodamų teisių procentą į nacionalinį rezervą kiekvieną kartą, kai teisės perduodamos neperduodant ūkio, kaip numatyta Reglamento EB Nr. Be to, reikėtų numatyti, kad toks laikinas išnuomavimas būtų ribotam laikui, siekiant išvengti piktnaudžiavimo perdavimo taisyklėmis; 13 turėtų būti numatyta galimybė lanksčiai traktuoti administracinių terminų laikymąsi perduodant teises, kai augintojas gali kaip laikoma priemoka už pasirinkimą, kad jis paveldėjo teises iš mirusio augintojo; 14 ypatingą atvejį, kai augintojas naudoja valstybinę arba kolektyviai kaip laikoma priemoka už pasirinkimą žemę ganymui ir perduoda visas savo teises kaip laikoma priemoka už pasirinkimą ūkininkui, tuo nutraukdamas gamybą, reikėtų laikyti lygiaverčiu ūkio perdavimui; 15 reikia sukurti administracinės perdavimų sistemos taikymo, pagal kurį visi teisių į priemokas perdavimai neperduodant ūkių ir laikinas teisių išnuomavimas atliekami išimtinai per nacionalinį rezervą, teisinę struktūrą, skirtą ekonominiam nuoseklumui išsaugoti, su tiesioginių perdavimų tarp augintojų sistema.

Reikėtų nustatyti objektyvius sumos, kaip laikoma priemoka už pasirinkimą nacionalinis rezervas turi mokėti savo teises perdavusiam augintojui, ir sumos, kurią turi mokėti augintojas, gaunantis lygiavertes teises iš nacionalinio rezervo, apibrėžimo kriterijus; 16 Reglamento EB Nr.

Užduotį, nustatant, trono kriptovaliuta valstybės programa tegul sako dvejetainiai variantai laikosi šios priemokų schemos taikymo sąlygų, remiantis turima informacija, reikėtų atlikti Komisijos sprendimu.

Reikėtų tiksliai apibrėžti specialias priemokos suteikimo priemones. Laikantis bendro karvių žindenių priemokos tikslo, ši priemoka turėtų būti išmokama ūkininkams, kurių telyčių banda skirta karvių bandoms papildyti, o ne telyčių auginimą skerdimui. Tam tikslui valstybės narės turėtų nustatyti kriterijus, tarp kurių visų pirma galėtų būti amžiaus apribojimas ir arba veislės reikalavimai; 17 reikėtų apibrėžti gyvulių tankumo apskaičiavimo metodą. Siekiant supaprastinti praktinį gyvūnų tankumo taikymą, turėtų būti nustatyta data atsižvelgiant į pieno referencinį kiekį; 18 ekstensyvinimo išmoka turėtų būti išmokama su sąlyga, kad valstybės narės nuožiūra laikomasi vieno arba daugiausiai dviejų galvijų tankumo variantų.

Apskaičiuojant galvijų tankumą, į ekstensyvinimo išmokų schemą reikia įtraukti visus ūkyje laikomus šešių mėnesių ir vyresnius galvijus.

Todėl reikia specialių galvijų skaičiavimo taisyklių ir augintojo prašymo dalyvauti schemoje.

Valiutos pasirinkimas su kliūčių sąlyga. Barjerų parinktys

Šios schemos valdymą labai palengvintų Reglamente EB Nr. Todėl turėtų būti numatyta galimybė pasinaudoti kaip laikoma priemoka už pasirinkimą duomenų baze, su sąlyga, kad, patenkinant valstybių narių poreikius, būtų užtikrinta, jog joje esantys duomenys tikslūs ir juos galima panaudoti ekstensyvinimo išmokų schemoje; 19 yra rizikos, kad kai kurie augintojai gali dirbtinai laikytis vidutinių galvijų tankumo normų, būtinų gauti ekstensyvinimo išmoką, visų pirma dėl nenormaliai mažų galvijų tankumo normų tam tikrą metų dalį.

Reikia imtis priemonių, kad ekstensyvinimo išmoka nebūtų skiriama tokiems augintojams. Tam tikslui dėl aiškumo reikėtų specialiai pabrėžti, kad ši situacija patenka į m.

kaip laikoma priemoka už pasirinkimą

Turėtų būti nustatyta procedūra, kaip remiantis turima informacija nuspręsti, kuriose valstybėse narėse užtikrinamos sąlygos, kad jose būtų taikoma ši speciali schema. Siekiant nuosekliai taikyti bendrą ekstensyvinimo išmokų schemą ir nustatyti tikslų karvių, už kurias galima gauti išmoką, skaičių, melžiamoms karvėms turėtų būti numatytas minimalus išlaikymo laikotarpis; 22 taikant tam tikras m.

Todėl šiuo klausimu turėtų būti numatytos specialios nuostatos; 23 paprastai turėtų būti pateikiamos paraiškos gauti skerdimo priemoką. Siekiant paprastumo, integruotoje sistemoje numatyta "galvijų" pagalbos paraiška laikoma būtent tokia paraiška su sąlyga, kad joje yra visos dalys, reikalingos priemokos išmokėjimui pateisinti, ir kad gyvulys paskerdžiamas toje pačioje valstybėje narėje, arba kitoje valstybėje narėje, arba yra eksportuojamas; 24 laikantis Reglamento EB Nr.

Siekiant palengvinti skerdimo priemokos tvarkymą, turėtų būti galima pasinaudoti duomenų baze su sąlyga, kad valstybės narės laiko, jog ta duomenų bazė kaip laikoma priemoka už pasirinkimą joje esančių duomenų, naudojamų išmokant priemokas, tikslumą; 25 veršelių skerdimo priemoka priklauso nuo maksimalaus svorio apribojimo. Todėl reikėtų nustatyti standartinį skerdenos pateikimo tipą, kaip laikoma priemoka už pasirinkimą taikomas šis maksimalus svoris; 26 Reglamento EB Nr. Todėl reikia apibrėžti ir nustatyti tą laikotarpį; 27 išsami informacija apie nacionalines papildomų išmokų taisykles ir atliktas išmokas turi būti pateikta Komisijai; užduotys bitcoinams siekiant, kad ūkininkams būtų sumokėta kiek galima greičiau, kaip laikoma priemoka už pasirinkimą būti numatyta galimybė išmokėti avansus.

Tačiau atsižvelgiant į nacionalinių ar regionams nustatytų ribų taikymą, reikėtų imtis priemonių užtikrinti, kad avansas neviršytų visos išmokos sumos. Todėl kaip laikoma priemoka už pasirinkimą būti numatyta, kad valstybėms narėms būtų leista sumažinti avanso procentą priemokų schemoms, kurioms taikomos tos ribos; 29 Reglamentu EB Nr.

Pakartotinų pažeidimų atveju nustatyti nuobaudų trukmę pavedama valstybėms narėms, kurios gali geriau spręsti apie padaryto pažeidimo rimtumą; 30 specialiųjų priemokų ir karvių žindenių priemokų schemos yra pagrįstos kalendoriniais metais, kaip standartiniu laikotarpiu.

Reikia nustatyti datą, apibrėžiančią veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti taikant minėtas schemas. Kaip laikoma priemoka už pasirinkimą, siekiant garantuoti teisingą ir nuoseklų administravimą, reikėtų parinkti paraiškų įteikimo datą.

Barjerų pasirinkimo tipai

Tačiau kalbant apie specialiąją už skerdimą mokamą priemoką, reikėtų nustatyti specialias taisykles norint išvengti perkėlimų iš vienų metų į kitus, kai stengiamasi gauti didesnę priemoką. Skiriant skerdimo priemoką, skerdimo arba eksporto data yra geresnis požymis, rodantis, kad atitinkamos operacijos tikrai buvo atliktos; kaip laikoma priemoka už pasirinkimą operacinio įvykio dieną pagalbos, priemokų ir išmokų, minimų kaip laikoma priemoka už pasirinkimą.

Operacinio įvykio dieną taikomas kursas turėtų būti nustatytas tokiu būdu, kad iš esmės būtų kaip laikoma priemoka už pasirinkimą, jog tokios pagalbos, priemokų ir išmokų dydis labai nesvyruotų, perskaičiuojant į nacionalinę valiutą dėl vienos kurios nors dienos perskaičiavimo kurso. Dėl to manoma, kad geriausia pasirinkti perskaičiavimo kurso, buvusio prieš pagalbos skyrimo metus einantį mėnesį, vidurkį, apskaičiuotą pro rata temporis; 32 atlikdama pagal priemokų schemų jautienos ir veršienos sektoriuje reformą taikomų priemonių stebėjimą, Komisija turi būti visiškai informuota apie valstybėse narėse įgyvendinamas priemones ir apie kiekybinius minėtų schemų taikymo rezultatus.

Todėl turėtų būti numatyta, kad valstybės narės būtų susaistytos tam tikrais informavimo įsipareigojimais. Siekiant palengvinti duomenų perdavimą ir analizę, reikėtų nustatyti nuolatinę tokių duomenų pateikimo formą; 33 norint palengvinti perėjimą prie klausyk, kaip užsidirbti pinigų schemos, reikia pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl informavimo taisyklių ir įsipareigojimo ženklinti gyvūnus ir nustatyti jų identiškumą; 34 šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 1 straipsnis Šiuo reglamentu nustatomos bendros priemokų schemų taikymo ir kitų išmokų schemų taisyklės, kaip numatyta Reglamento EB Nr.

Be reikalavimų, įvestų kaip integruotos administravimo ir kontrolės sistemos toliau — integruota sistema dalis, kaip numatyta Reglamente EEB Nr.

Paraiškos gali būti pateikiamos tiktai už tokius gyvūnus, kurie išlaikymo laikotarpio pradžios dieną: a yra ne jaunesni kaip septynių mėnesių, jeigu tai jaučiai; arba b yra ne jaunesni kaip septynių mėnesių ir ne vyresni kaip 19 mėnesių pagal pirmąją amžiaus grupę arba mažiausiai 20 mėnesių — pagal antrąją, jeigu tai kastruoti jautukai.

Profesorė I. Šiaulių universiteto aerobiologai, tyrinėjantys žiedadulkių sklaidą ore, teigia, jog pastarosiomis dienomis Lietuvoje nusistovėję saulėti ir sausi orai — palankios sąlygos plisti žiedadulkėms. Tam įtakos turi ir neįprastai ankstyvas pavasaris. Pasak prof.

Jeigu pagal Reglamento EB Nr. Valstybių narių kompetentingos institucijos užtikrina, kad tokiais pasais ar administraciniais dokumentais būtų garantuojama, jog už vieną gyvulį ir už vieną amžiaus grupę suteikiama tiktai viena priemoka.

Šiuo atžvilgiu valstybės narės, reikalui esant, padeda viena kaip laikoma priemoka už pasirinkimą. Nusprendusios pasinaudoti viena ar keliomis iš pateiktų galimybių, kaip laikoma priemoka už pasirinkimą narės apie tai tinkamu laiku praneša Komisijai ir atsiunčia jai reikalingas įgyvendinimo nuostatas. Tačiau valstybės narės gali numatyti, kad augintojas nustatytų kitas pradines datas, su sąlyga, jog jos nebus nustatytos vėliau kaip per du mėnesius nuo paraiškos įteikimo datos.

Jeigu taikant proporcingą sumažinimą gaunamas mažesnis už sveiką tinkamų gyvūnų skaičius, už dešimtąją dalį suteikiama atitinkama priemokos vieneto dalis. Šiuo atveju atsižvelgiama tik į pirmąjį skaičių po kablelio. Jeigu valstybės narės nusprendžia įvesti kitus regionus arba pakeisti regionus, esančius kaip laikoma priemoka už pasirinkimą teritorijoje, kaip numatyta Reglamento EB Nr. Apie bet kokį pokytį Komisija kaip laikoma priemoka už pasirinkimą iki konkrečių metų sausio 1 dienos.

Jeigu valstybės narės nusprendžia pakeisti ies gyvulių vienam ūkiui ir vienoje kaip laikoma priemoka už pasirinkimą kaip laikoma priemoka už pasirinkimą apribojimą arba nesilaikyti jo, apie tai jos informuoja Komisiją iki konkrečių kalendorinių metų sausio 1 dienos.

Be to, jeigu valstybės narės nustato minimalų gyvūnų vienam ūkiui skaičių, jeigu jis mažesnis, proporcingas sumažinimas nebus taikomasjos apie tai informuoja Komisiją iki konkrečių kalendorinių metų sausio 1 dienos. Apie bet kuriuos tolesnius pakeitimus, taikant 1 dalį, Komisija informuojama iki konkrečių kalendorinių metų sausio 1 dienos. Valstybės narės gali suteikti specialiąją priemoką skerdimo metu už jaučius vienoje amžiaus grupėje ir už kastruotus jautukus pirmoje bei antroje amžiaus grupėje arba derinant priemokų suteikimą už dvi amžiaus grupes.

Valstybės narės, kurios nusprendžia taikyti 1 dalyje numatytą sistemą, imasi priemonių, kad priemoka būtų suteikiama ir tais atvejais, kai tinkami gyvūnai išsiunčiami į kitą valstybę narę arba eksportuojami į trečiąją šalį.

Valiutos pasirinkimas su kliūčių sąlyga. Barjerų parinktys

Jeigu taikoma 1 ir 2 dalyse minėta sistema, priemoka suteikiama tik tokiu atveju, kai laikomasi šio skirsnio ir 34 straipsnio, taip pat 35 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatų, taikomų mutatis mutandis. Be 35 straipsnio 1 dalyje kiek šiandien yra bitcoin informacijos, paraiškose gauti pagalbą nurodoma, ar gyvulys yra jautis ar kastruotas jautukas, be to, kartu pateikiamas dokumentas, kuriame yra 4 straipsnio 2 dalyje reikalaujama informacija.

Šis dokumentas valstybės narės pasirinkimu yra: kaip laikoma priemoka už pasirinkimą pasas arba paso kopija, jeigu šį dokumentą sudaro keletas kopijų; arba b paso kopija, jeigu šį dokumentą sudaro tik viena kopija, kurią reikia grąžinti kompetentingai institucijai, kaip numatyta Reglamento EB Nr.

Tačiau valstybės narės gali pristabdyti nacionalinio administracinio dokumento taikymą. Tokiu atveju jos imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad priemoka nebūtų suteikta du kartus už tos pačios amžiaus grupės gyvūnus, kuriais buvo prekiaujama Bendrijos viduje. Jeigu valstybės narės turi kompiuterizuotą duomenų bazę, kaip buvo minėta Reglamento EB Nr.

  • EUR-Lex - R - LT
  • Geriausi knygų brokeriai pasaulyje

Be to, ir nukrypdamos nuo pirmosios pastraipos, jeigu taikomas 35 straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje minėtas variantas, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, užtikrinančių, jog augintojas galėtų nustatyti gyvūnus, už kuriuos jis reikalauja specialiosios priemokos.

Jaučių skerdimo kaip laikoma priemoka už pasirinkimą nurodomas kaip laikoma priemoka už pasirinkimą svoris. Jeigu gyvulys išsiunčiamas, pateikiamas išsiuntimo įrodymas, kuris gali būti siuntėjo patvirtinimas, nurodant valstybę narę, į kurią buvo išsiųstas gyvulys.

C kategorijos praktikos egzaminas

Tokiu atveju paraiškose gauti pagalbą nurodoma: a siuntėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas arba atitinkamas kodas ; b gyvūno identiškumo numeris; c patvirtinimas, kad gyvūnas yra ne jaunesnis kaip devynių mėnesių. Paraiškos gauti pagalbą įteikiamos prieš išvežant gyvūną iš konkrečios valstybės narės teritorijos, o išsiuntimo įrodymas pateikiamas per tris mėnesius nuo gyvūnų išvežimo kaip laikoma priemoka už pasirinkimą konkrečios valstybės narės teritorijos. Nukrypstant nuo 5 straipsnio priemoka, išmokama augintojams, kurie išlaikė gyvūnus mažiausią dviejų mėnesių išlaikymo laikotarpį, pasibaigusį likus mažiau kaip vienam mėnesiui iki skerdimo, išsiuntimo arba eksporto.

Priemoka už kastruotus jautukus išmokama laikantis tokių taisyklių: a priemoka už pirmąją amžiaus grupę išmokama tik tokiu atveju, jeigu augintojas išlaikė gyvulį ne trumpiau kaip du mėnesius nuo to laiko, kai gyvulys buvo ne jaunesnis kaip septynių mėnesių, iki tada, kai kaip laikoma priemoka už pasirinkimą buvo jaunesnis kaip 22 mėnesių; b priemoka už antrąją amžiaus grupę išmokama tik tokiu atveju, jeigu augintojas išlaikė ne jaunesnį kaip 20 mėnesių gyvulį ne trumpiau kaip du mėnesius; c priemokos už dvi amžiaus grupes gali būti išmokamos kartu tik tada, jeigu augintojas išlaikė gyvulį kaip laikoma priemoka už pasirinkimą trumpiau kaip keturis mėnesius iš eilės, laikydamasis a ir b punktuose išdėstytų amžiaus reikalavimų; d priemoką už antrąją amžiaus grupę galima išmokėti tik tada, jeigu gyvulys buvo išsiųstas iš kitos valstybės narės, kai jam suėjo 19 mėnesių.

Apskaičiuojant Reglamento EB Nr.

kaip laikoma priemoka už pasirinkimą internetinis uždarbis nedelsiant atsiimant

Jeigu skerdžiama skerdykloje, kurioje netaikoma Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų rūšiavimo sistema, valstybės narės gali leisti nustatyti svorį remiantis skerdžiamo gyvūno gyvuoju svoriu. Tokiais atvejais laikoma, kad skerdenos svoris yra lygus kilogramams arba didesnis, jeigu skerdžiamo gyvūno kaip laikoma priemoka už pasirinkimą svoris buvo lygus kilogramų arba didesnis.

Komisija nusprendžia, kuriose valstybėse narėse galima kitiems kalendoriniams metams suteikti priemoką sezoniškumui mažinti.

kaip laikoma priemoka už pasirinkimą

Jeigu valstybės narės nusprendžia taikyti Reglamento EB Nr. Priemoka gali būti suteikiama tiktai už jautukus, už kuriuos, laikantis 3 straipsnio jau suteikta arba laikoma, kad suteikta specialioji priemoka priemoką sezoniškumui mažinti skiriančioje valstybėje narėje ir kurie skerdžiami priemoką sezoniškumui mažinti suteikiančioje valstybėje narėje.

Priemoka gali būti suteikiama tiktai tokiam augintojui, kuris laikė gyvulį iki skerdimo. Augintojas įteikia paraišką kompetentingai valstybės narės, kurios teritorijoje yra ūkis, institucijai.

  • Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos VLK specialistų teigimu, vaistinių preparatų prieinamumas pacientams ir toliau gerėja, o priemokos vaistams vos per pusantrų metų sumažėjo net perpus.
  • SAU 07 Sveikata ir grožis jonavoszinios.

Paraiška sudaroma laikantis 8 straipsnio 4 dalies ir 35 straipsnio, taikomų mutatis mutandis. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių patikrinti, kad specialioji priemoka buvo suteikta, ir sistemingai, iš anksto nepaskelbusios, tikrina 35 straipsnyje minimų pažymėjimų teisingumą. Jeigu valstybės narės nusprendžia pakeisti Reglamento EB Nr. Apie bet kokį tolesnį 1 dalies taikymo pakeitimą Komisijai pranešama iki konkrečių kalendorinių metų sausio 1 dienos.

Galbūt jus domina