Investicinių platformų sąrašas

Dažnai užduodami klausimai Informacijos atskleidimas Investavimas visuomet yra susijęs su tam tikra rizika ir gali atnešti ne tik pelną, bet ir nuostolių. Prieš investicinių platformų sąrašas sprendimą investuoti, atsisakyti investavimo ar vykdyti sandorį, investuotojai turėtų atidžiai įvertinti savo finansinę būklę, kad suprastų susijusias rizikas ir įsitikintų, jog atitinkamas sandoris ar kitas veiksmas jiems yra tinkamas. Jūs atsakote už investicinių platformų sąrašas priimtus sprendimus dėl investavimo, todėl prieš priimdami sprendimą, susipažinkite su visais dokumentais, fondų prospektais ir kitais finansinių priemonių prospektais, Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymu, kurios yra skelbiamos čiabei su kitais investuotojų apsaugos dokumentais, kurie yra skelbiami čia. Ankstesnės veiklos rezultatas nėra būsimų rezultatų rodiklis ir negali būti vienintelis veiksnys svarstant dėl investavimo.

Įrašymas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą 1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, siekiantis būti įrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, kreipiasi į priežiūros instituciją ir jai pateikia: 1 prašymą įrašyti jį į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą; 2 dokumentus, duomenis ir informaciją apie šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis ir jų atitiktį šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems reikalavimams; 3 informaciją apie riziką ribojančių reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 7 straipsnyje, tenkinimą; 4 sutelktinio finansavimo platformos veiklos modelio aprašymą; 5 projektų savininkų patikimumo vertinimo taisykles; 6 veiklos tęstinumo planą.

Lietuvos Investicinių platformų sąrašas ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos arba investicinių paslaugų teikėjai, jeigu jie turi licenciją teikti tarpininkavimo konkretiems finansavimo sandoriams paslaugas ir teisę vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą Lietuvos Respublikoje, kai priežiūros institucija tokio asmens prašymu priima investicinių platformų sąrašas dėl įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą pagal pateiktus šio straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, duomenis ir arba informaciją, patvirtinančią, kad kitoje valstybėje narėje tokių investicinių platformų sąrašas veiklą reglamentuojantys teisės aktai nustato ne mažesnius, negu nustatyta šiame įstatyme, reikalavimus ir jeigu prašymą teikia kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos arba investicinių paslaugų teikėjai registro, kuriame užsienio valstybės įmonė yra registruota, išrašą, kuriame nurodyta informacija apie asmenį.

Jeigu priežiūros institucija, gavusi nurodytus dokumentus, duomenis ir arba informaciją, nustato, kad kitos valstybės narės teisės aktai nustato mažesnius, negu nustatyta šio įstatymo 7 straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalyje, reikalavimus, kitoje valstybėje narėje licencijuoti asmenys turi priežiūros institucijai pateikti ir šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją.

Luminor Investor platforma

Investicinių platformų sąrašas institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, duomenų ir vertinimui reikšmingos informacijos gavimo dienos atlieka vertinimą ir priima sprendimą dėl įrašymo į viešąjį sutelktinio investicinių platformų sąrašas platformų operatorių sąrašą, ir apie tai praneša pareiškėjui. Jeigu priežiūros institucija paprašo papildomų dokumentų, duomenų ir arba vertinimui reikšmingos informacijos arba juos savo iniciatyva pateikia prašymą dėl įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą pateikęs asmuo ir arba priežiūros institucija dėl dokumentų, duomenų ir arba vertinimui reikšmingos investicinių platformų sąrašas pateikimo kreipiasi į šio įstatymo 20 straipsnyje nurodytus asmenis, sprendimas dėl įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą priimamas ir apie tai pranešama pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo papildomų dokumentų, duomenų ir arba vertinimui reikšmingos informacijos gavimo dienos.

NT lizingas su draudimu Paskolų sindikavimas Didesnės vertės projektus bus siekiama finansuoti tiesiogiai dėl tiesioginio įsitraukimo, geresnio rizikos vertinimo, didesnio skaidrumo ir pan. Tikslinė įmonė tiesiogiai paskolų fiziniams asmenims neteiks, taciau dalį investicijų gali nukreipti į šį sektorių per sutelktinio finansavimo platformas. Platformų atrankos gairės Finansinio užnugario ir reputacijos analizė Vertinama ar platforma gavo investicijų augimui bei plėtrai iš VC angl.

Vertinimo investicinių platformų sąrašas priežiūros institucija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo investicinių platformų sąrašas dokumentų, duomenų ir arba vertinimui reikšmingos informacijos gavimo dienos gali raštu nurodyti besikreipiančiam asmeniui pašalinti trūkumus ir arba pateikti papildomus dokumentus, bitcoin 2020 pajamos ir arba informaciją, reikalingus vertinimui užbaigti.

Trūkumai privalo būti pašalinti ir papildomi dokumentai, duomenys ir arba informacija pateikti investicinių platformų sąrašas priežiūros institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 darbo dienų. Priežiūros institucija atsisako įrašyti asmenį į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, jeigu: 1 asmuo neatitinka šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nustatytų reikalavimų; 2 asmuo, priežiūros institucijai raštu paprašius ištaisyti trūkumus ar pateikti papildomus dokumentus, duomenis ir arba informaciją jos nustatytu terminu, nepateikia visų dokumentų, duomenų ir arba informacijos arba pateikia tokius dokumentus, duomenis ir arba investicinių platformų sąrašas, kurių turinys neatitinka šio straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimų; 3 priežiūros institucijai pateiktais šio straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 6 punktuose nurodytais dokumentais neužtikrinamas pakankamas finansuotojų apsaugos lygis; 4 asmuo pateikia neteisingą informaciją.

nori uždirbti didelius pinigus taupyti pinigus bitcoin

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius nedelsdamas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, privalo pateikti priežiūros institucijai informaciją apie aplinkybių, buvusių asmenį įrašant į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, arba dokumentų, duomenų ir investicinių platformų sąrašas informacijos pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai įvyksta.

Priežiūros institucija viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą skelbia savo interneto svetainėje.

dvejetainiai variantai ir jų paslaptys koks yra pasirinkimo mankštos laikas

Priežiūros institucija detalizuoja šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, duomenų ir informacijos turinį, jų pateikimo formą ir tvarką. Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

investicinių platformų sąrašas

Galbūt jus domina