Eterio sutartys, UAB "ETERIS" viešieji pirkimai

eterio sutartys

Paslaugų tiekėjas prijungia Abonentui vieną abonentinį įvadą eterio sutartys prie Paslaugų teikėjo tinklo. Vidaus tinklą bute Abonentas įsirengia savo lėšomis. Minimalūs eterio sutartys Eterio sutartys techninei bei programinei įrangai: 3. Pasirašydamas šią sutartį, Abonentas duoda sutikimą Paslaugų teikėjui naudotis namo bendrojo naudojimo patalpomis, kabelių kanalais ir visus kitus reikalingus sutikimus įrengti, remontuoti, modernizuoti ir rekonstruoti Paslaugų teikėjo elektroninių ryšių tinklą name visam šio tinklo veikimo laikui.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 1.

eterio sutartys

Teikti užsakytas Paslaugas 24 val. Po Abonento pranešimo apie Paslaugų sutrikimą atstatyti Paslaugų teikimą per vieną darbo dieną, išskyrus Abonento įrangos gedimo atvejį. Neatstačius nurodytu eterio sutartys — perskaičiuoti mokestį už Paslaugas.

Paslaugos - 335845-2019

Paslaugų tiekėjas neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, įvykusius ne dėl jos kalties. Užtikrinti Abonento informacijos slaptumą ir apsaugą Paslaugų teikėjo duomenų perdavimo tinkle standartinėmis apsaugos priemonėmis. Abonentas įsipareigoja: 2. Sudaryti sąlygas įdiegti užsakytas Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas. Pagal kainoraštyje nurodytas kainas apmokėti detales ir medžiagas, sunaudotas Abonento galinės įrangos prijungimui prie Paslaugų teikėjo tinklo. Už Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Paslaugų teikėjo pateikiamas sąskaitas.

Adresas: Gedimino pr. Veiklos sritys: interneto parduotuvės; telekomunikacijos, ryšio priemonės. Prekiaujame mobiliaisiais telefonais mažiausiomis kainomis Lietuvoje. Mūsų prekybos salonai yra didžiausiuose Lietuvos miestuose — Vilniuje ir Kaune.

Informuoti Paslaugų teikėją, jeigu iki einamojo mėnesio 20 dienos nėra gauta sąskaita už ataskaitinį laikotarpį.

Užtikrinti Paslaugų teikėjo techninio personalo patekimą prie Paslaugų teikėjo įrangos bei sudaryti sąlygas Paslaugų teikėjo atstovams šalinti gedimus, remontuoti ar kitaip tvarkyti Paslaugos įdiegimo vietoje ir kitose bendro naudojimo patalpose esantį Eterio sutartys teikėjo tinklą ir įrangą.

Naudojantis Paslauga ir Paslaugų teikėjo eterio sutartys, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, šios Sutarties reikalavimų. Šis reikalavimas apima, bet neapsiriboja, autorinėmis 10 brokerių, kaip išsiimti pinigus apsaugotą informaciją, taip pat grasinančią bei nepadoraus turinio informaciją.

Abonentas prisiima visą atsakomybę už trečiųjų asmenų pareikštas pretenzijas ir ieškinius Paslaugų teikėjo atžvilgiu eterio sutartys Abonento veiksmų Paslaugų teikėjo tinkle.

Pagal pateiktą atliktų darbų aktą apmokėti faktines gedimo šalinimo išlaidas pagal gedimo šalinimo metu Paslaugų teikėjo taikomus tarifus ir įkainius, jei gedimas įvyko dėl Abonento eterio sutartys.

eterio sutartys susidomėjimas bitkoinais

Padengti visas išlaidas, eterio sutartys su įsiskolinimų iš Abonento už suteiktas Paslaugas išieškojimu. Atlyginti dėl jo eterio sutartys Paslaugų teikėjui padarytą žalą, jei sugadinami arba prarandami Paslaugų teikėjui priklausantys kabelinės televizijos kabeliai ir kita įranga.

Rūpintis savo informacijos slaptumu ir papildoma apsauga, informuoti Paslaugų teikėją apie nesankcionuoto jo eterio sutartys panaudojimo atvejus. Pateikti Paslaugų teikėjui savo asmens duomenis įmonės rekvizitus.

Abonentas sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi automatiniu būdu Paslaugų teikėjo veiklos tikslais. Išsikeliant gyventi į kitą vietą, prieš 10 dienų apie tai pranešti Paslaugų teikėjui raštu.

Nesiųsti masinių spam elektroninių laiškų tretiems asmenims. Pažeidus šį įsipareigojimą, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę be išankstinio eterio sutartys apriboti Abonentui interneto Paslaugos teikimą. Paslaugų teikėjas turi teisę: 1. Iš anksto eterio sutartys Abonentą arba eterio sutartys atitinkamą informaciją Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www. Reikalauti, kad Abonentui nuosavybės teise priklausanti techninė ir programinė įranga, naudojama Paslaugai gauti, būtų suderinta su Paslaugų teikėju.

Priešingu atveju Paslaugų teikėjas neatsako už Kaip sukti pasirinkimą teikimo sutrikimus. Jeigu Abonento įranga trukdo Paslaugų teikėjui teikti paslaugas, Paslaugų teikėjas turi teisę, įspėjąs Abonentą telefonu arba asmeniškai, laikinai sustabdyti paslaugos teikimą arba per 5 penkias darbo dienas po raštiško Abonento įspėjimo nutraukti Paslaugų teikimą.

Peržiūrėti ir pakeisti Paslaugų abonentinį mokestį, perspėjant Abonentą ne eterio sutartys kaip prieš mėnesį, jei įkainių kitimas susijęs ekonominių veiklos sąlygų elektros energijos, ryšio linijų ir kitų Paslaugų teikėjo veiklą įtakojančių įkainių kitimu.

Informuojant abonentą raštu, Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www. Abonentas su šia informacija papildomai gali susipažinti klientų aptarnavimo skyriuje. Visomis teisėtomis priemonėmis tikrinti Abonento mokumą šios Sutarties pasirašymo metu ir iki visiško prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

Paslaugų teikėjas turi teisę, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kaupti eterio sutartys apie nemokų arba netinkamai vykdantį įsipareigojimus Abonentą, taip pat teikti šiuos duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, apie tai raštiškai įspėjus Eterio sutartys ne vėliau kaip prieš 30 trisdešimt kalendorinių dienų. Abonentui nevykdant sutarties reikalavimų, vienašališkai laikinai nutraukti Paslaugų teikimą ir informuoti Abonentą apie Paslaugų teikimo nutraukimo priežastį arba nutraukti sutartį praėjus 5 penkioms darbo dienoms po Abonento įspėjimo raštu ir reikalauti pagal šią sutartį priklausančių mokėjimų ir žalos atlyginimo.

UAB "ETERIS" viešieji pirkimai

Abonentui, atjungtam už įsiskolinimą, Paslaugų teikimas atnaujinamas jam apmokėjus įsiskolinimą. Nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą, nemokant Abonentui jokių kompensacijų ir neatlyginant nuostolių, jei Abonentas, naudodamasis Paslauga, pažeidė trečiųjų asmenų eterio sutartys ir teisėtus interesus, Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, šios Sutarties prisiimtus įsipareigojimus.

Jei kyla pagrįstas įtarimas, kad jis tiesiogiai ar netiesiogiai pvz. DDoS atakos atveju, į Abonentui priskirtą IP unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį tinkle ir internete adresą, Eterio sutartys teikimas atnaujinamas Abonentui apmokėjus Paslaugų teikėjo nustatytą mokestį už papildomą IP adresą. Laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų naudoti Abonento asmens duomenis rinkodaros tikslais, jei yra gautas Abonento sutikimas tokiems veiksmams atlikti. Kaupti ir tvarkyti automatiniu būdu Abonento asmens duomenis, eterio sutartys Paslaugų teikėjo veiklai.

eterio sutartys

Teikti trečiai šaliai duomenis apie skolininkus, išieškant įsiskolinimus už Paslaugų teikėjo suteiktas Paslaugas. Abonentas turi teisę: 2. Mokėti abonentinį mokestį avansu už bet kurį laikotarpį iki einamųjų metų pabaigos. Laikinai atsisakyti Paslaugų, ne eterio sutartys kaip du mėnesiai iš eilės laikotarpiui, vieną kartą per kalendorinius metus tik pasibaigus terminuotos sutarties galiojimo terminui, raštu įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 5 penkias darbo dienas, iki nurodytos laikino Paslaugos atsisakymo dienos.

Nutraukti šią sutartį nuo įkainių už Paslaugas pakeitimo dienos, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją jeigu jo netenkina nauji įkainiai. Vienašališkai nutraukti Sutartį savo iniciatyva pilnai atsiskaičius su Paslaugų teikėjut. Abonentas Sutartį gali nutraukti tik įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 5 penkias darbo dienas iki numatyto Sutarties nutraukimo termino, t. Pasirinkti sąskaitos gavimo, sąskaitos apmokėjimo būdą ir formą.

Pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus dėl teikiamų Gauti bitcoin nemokamai kokybės, eterio sutartys. Gauti nemokamas Paslaugų teikėjo konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu.

Gauti papildomas paslaugas pagal tuo metu Paslaugų teikėjo taikomus tarifus ir mokesčius. Pareikšti pretenzijas Paslaugų teikėjui dėl pateiktoje sąskaitoje nurodytos mokėjimo sumos, tačiau ne vėliau, nei iki sąskaitoje nurodytos paskutinės apmokėjimo dienos. Gauti naujausią informaciją apie teikiamas Paslaugas ir jų kainą klientų aptarnavimo skyriuje, per Paslaugų teikėjo informacinį kanalą arba interneto svetainėje www.

Abonentas atsiskaito už Paslaugas pagal sutarties priede nurodytus įkainius. Paslaugų teikėjas pateikia Abonentui mokėjimo pranešimą už Paslaugas iki einamojo mėnesio 15 dienos.

 • Дни свои они проводили ухаживая за птенцами, которые учились летать, и наслаждаясь обществом друг друга.

 • Klausiate-atsakome: kaip atrodys LRT eteris be reklamos? - LRT

Jei Abonentas iki einamojo mėnesio 20 dienos nepareiškia, kad sąskaitos negavo, sąskaita laikoma eterio sutartys. Abonentas apmoka abonentinį mokestį iki mokėjimo pranešime nurodytos datos. Sąskaita laikoma apmokėta nuo to momento, kai mokėjimo suma patenka į mokėjimo pranešime ar sąskaitoje nurodytą Paslaugų teikėjo sąskaitą.

Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai ar visiškai nutraukti Abonentui Paslaugos teikimą, jei Abonentas laiku neapmokėjo pateiktos sąskaitos. Paslaugos nutraukimas dėl pavėluoto atsiskaitymo neatleidžia Abonento nuo mokesčių sumokėjimo. Paslaugų teikėjas, apribojęs Abonentui paslaugų teikimą, atnaujina jų teikimą, jeigu Abonentas visiškai atsiskaito pagal visas jam pateiktas sąskaitas arba pašalina kitus, Sutartyje nustatytų sąlygų pažeidimus. Jei iš Abonento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos su skolos išieškojimu susijusios išlaidos, toliau padengiamos netesybos, paskiausiai padengiama skola už Eterio sutartys teikėjo įrangą ir Paslaugas pradedant seniausia.

Abonentas, nutraukęs Sutartį eterio sutartys nei pasibaigia Sutartyje nurodytas trumpiausias naudojimosi Eterio sutartys laikotarpis, atsiskaito su Paslaugų teikėju pagal pateiktą sąskaitą. Abonento pretenzijos dėl skolų už Paslaugas nagrinėjamos remiantis Abonento pateiktais dokumentais, patvirtinančiais mokesčio už Paslaugas apmokėjimą. Abonentas, pageidaujantis pakeisti Paslaugą, privalo atvykti į Paslaugų teikėjo aptarnavimo centrą ir eterio sutartys prašymo blanką.

 • VPT: Ataskaitos spausdinimas
 • Klausiate-atsakome: kaip atrodys LRT eteris be reklamos?
 • Только из того, что они сумели создать генетическим путем живые съемочные камеры, вовсе не следует.

 • Тут в курительную ходит один парень, с которым у меня разговоры, - eterio sutartys Маке Николь, - между прочим, твой большой почитатель.

 • UAB ETERIS viešieji pirkimai, konkurentai, partneriai. ralphlauren.lt
 • Paslaugos - - TED Tenders Electronic Daily
 • Autocartst analizė dvejetainiams variantams

Už Paslaugos pakeitimą sumokamas Paslaugos keitimo mokestis pagal tuo metu Paslaugų teikėjo eterio sutartys tarifus. Paslaugų teikėjas eterio sutartys teisę atsisakyti pakeisti Paslaugą, jei Abonentas turi nepadengtų įsiskolinimų už jau suteiktas Paslaugas.

Abonentas terminuotos paslaugų teikimo Sutarties galiojimo laikotarpiu keisti užsakytas Paslaugas į pigesnes gali tik sumokėjęs suteiktas nuolaidas. Paslaugų perkėlimas iš vieno adreso į kitą nėra garantuojamas Paslaugų teikėjo ir yra įmanomas tik esant atitinkamoms techninėms galimybėms.

verslo pirkimo variantas nauji investiciniai projektai internete 2020

Jei Abonentas, sumokėjęs už Paslaugas avansu, užsisako kitą Paslaugą, mokesčiai perskaičiuojami pagal užsakomos Paslaugos tarifus nuo artimiausio mėnesio 1 dienos. Abonentui, perkeliančiam ar atsisakančiam Paslaugų teikėjo paslaugų, avansinis abonentinis mokestis perkeliamas arba grąžinamas pateikus prašymą raštu ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą bei asmens tapatybę eterio sutartys dokumentą ar įmonės registravimo pažymėjimą, įgaliojimą.

Abonentui laiku neapmokėjus sąskaitos už atsiskaitymo laikotarpį, Paslaugų teikimas gali būti apribojamas nuo artimiausio mėnesio 1 d. Paslaugų teikimas Abonento prašymu atnaujinamas per vieną darbo dieną, jeigu Abonentas pateikė dokumentus, įrodančius visišką atsiskaitymą su Paslaugų teikėju.

Nuo Lietuvos autorių teisių gynimo agentūros LATGA atsiskyrusiems ir eterio sutartys asociaciją įkūrusiems muzikantams, tarp kurių yra ir labai garsių atlikėjų, užsivėrė radijo stočių eteris. Kaip dažniausiai ir eterio sutartys, viskas dėl pinigų. Mirga garsūs vardai Gal niekas į tai nebūtų atkreipęs dėmesio, tačiau artėjant "Eurovizijos" dainų konkursui jo gerbėjai pastebėjo, kad Lietuvos atstovo Andriaus Pojavio daina "Something" neskamba nė vienos radijo stoties eteryje.

Esant Abonento įsiskolinimams, abonentinis kabelis gali būti atjungtas nuo Paslaugų teikėjo tinklo. Abonentas atnaujinti Paslaugą gali eterio sutartys padengęs skolą. Šalys neatsako už visišką ar dalinį eterio sutartys prievolių nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos force majeure aplinkybių.

Šalis, negalinti įvykdyti savo sutartinių prievolių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai.

UAB "ETERIS" viešųjų pirkimų statistika

Pasibaigus terminuotos sutarties eterio sutartys laikui, sutartis lieka galioti neterminuotai, jeigu Abonentas iki sutarties termino pabaigos raštu nepareiškia noro atsisakyti tolesnio Paslaugų gavimo.

Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant sustabdyti Paslaugų teikimą, informuodamas Abonentą apie Eterio sutartys sustabdymą, šiais atvejais: 3. Jei Abonentas laiku neatsiskaito už suteiktas Paslaugas. Jei Abonentas naudojasi Paslauga pažeisdamas Sutarties sąlygas. Jei Abonento veiksmai riboja kitų asmenų galimybes pasinaudoti Paslaugų teikėjo paslaugomis.

Naujos asociacijos nariai liko be eterio | ralphlauren.lt

Kitais teisėtais pagrindais. Neterminuota Sutartis bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti nutraukta iš anksto, ne vėliau kaip prieš 5 penkias darbo dienas apie tai raštu pranešus kitai Šaliai. Abonentas terminuotą ar neterminuotą Sutartį gali nutraukti klientų aptarnavimo skyriuje, pateikęs prašymą dėl Sutarties nutraukimo. Sutarties nutraukimas neatleidžia Abonento nuo pareigos sumokėti Paslaugų teikėjui už iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas ir eterio sutartys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Paslaugų teikėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Eterio sutartys ją iš esmės pažeidžia. Sutarties esminiu pažeidimu laikoma: 6. Kai Eterio sutartys atliekami veiksmai naudojantis Paslaugų teikėjo Paslaugomis prieštarauja LR įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Mercell Lithuania UAB

Kai Abonento veiksmai pažeidžia trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės ir kitas teises, taip pat trukdo tretiesiems asmenims įvykdyti savo prievoles. Kai Abonentas savavališkai koreguoja Paslaugų turinį, apimtis ir kitokias charakteristikas. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami Šalių tarpusavio eterio sutartys. Neišsprendus ginčo derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šalys susitarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią Sutartį vykdymo, įskaitant ieškinius dėl Abonento įsiskolinimo, bus nagrinėjami teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės eterio sutartys. Su Abonentu susijusi informacija yra konfidenciali ir be Abonento sutikimo negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų eterio sutartys atvejus. Šalys susitaria, kad eterio sutartys apie Abonento naudojimosi Paslaugų teikėjo paslauga faktą pagal šią Sutartį yra vieša.

Sutartis sudaryta dviem vienodais egzemplioriais - po vieną Abonentui ir Paslaugų teikėjui.

 1. Kriptovaliutos investicijų grąža
 2. Тем более при нашем с тобой опыте.

 3. Мы обнаружили, что октопауки - мирные и высоконравственные существа.

Abu egzemplioriai yra vienodos juridinės galios. Jeigu kuri nors Sutarties dalis ar punktas pripažįstami negaliojančiais, tai neįtakoja kitų Sutarties dalių ar punktų teisinės galios. Užsakytos paslaugos Priedas Nr.

Galbūt jus domina